Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemeen

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit Bobba Bars

Artikel 3 – Aanbod website

Artikel 5 – de overeenkomst

Artikel 6 – aansprakelijkheid

Artikel 7 – herroepingsrecht

Artikel 8 – prijs

Artikel 9 – garantie

Artikel 10 – levering

Artikel 11 – betaling

Artikel 12 – klachtenregistratie

Artikel 13 – AGV wetgeving

Artikel 14 – intellectuele eigendomsrechten

Artikel 15 – rechten

Artikel 16 – force majeur en overmacht

 

Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend en prevaleren boven de afwijkende voorwaarden van de koper. Deze Algemene Voorwaarden zijn een integraal deel van de order, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Opdracht en levering zijn pas bindend als zij schriftelijk door Bobba Bars zijn bevestigd. 

Indien partijen gezamenlijk bepalen af te wijken van deze Algemene Voorwaarden, heeft dit geen invloed op de resterende bepalingen. 

Artikel 1 – Definities

 1. Bedenktijd: Hiermee wordt de wettelijke bedenktijd bedoeld, ook wel herroepingsrecht. Zie artikel 7.
 2. Consument: degene die de overeenkomst sluit en daarbij niet handelt namens een bedrijf of vanuit zijn beroep. 
 3. Dag: in deze algemene voorwaarden wordt met het begrip dag een kalenderdag bedoeld. 
 4. AGV: Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is de Europese Privacywet, die gaat over de bescherming van persoonsgegevens. 
 5. Modelformulier: het modelformulier voor het retourneren van producten en/of gehele bestellingen. Deze kan op verzoek worden verstrekt. 
 6. Techniek voor communicatie op afstand:
 7. Algemene voorwaarden: met de Algemene Voorwaarden wordt dit document bedoeld. 

Artikel 2 – Identiteit Bobba Bars

Bedrijfsnaam: Bobba Bars

Adres: Havezathenlaan 102, 9301 SL, Roden

Emailadres: hello@bobba-bars.nl

KVK: 87791064

BTW: 004478611B51

Artikel 3 – Aanbod website

 1. Wanneer een aangeboden product slechts tijdelijk beschikbaar is, wordt dit uitdrukkelijk op de website vermeld.
 2. Bobba Bars is gerechtigd het aanbod eenzijdig aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een beschrijving, die door Bobba Bars zo nauwkeurig mogelijk omschreven wordt. Foto’s worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven, maar bij handmatig geproduceerde producten bestaat altijd een kans op afwijking (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, afwijking in kleur). Deze foto’s en omschrijvingen zijn ter indicatie en zijn geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of een beroep op schadevergoeding. 
 4. Consument ontvangt gedurende het bestelproces in ieder geval de volgende informatie, zodat rechten en verplichtingen duidelijk zijn:
  • De prijs inclusief BTW 
  • Verzendkosten
  • Het herroepingsrecht van de consument
  • Uitvoering, aflevering en betaling van de tot stand gekomen overeenkomst
  • De termijn waarbinnen Bobba Bars het aanbod aanvaardt
  • De manier waarop Bobba Bars invulling geeft aan de AGV wetgeving. 
  • De termijn waarbinnen de consument eventuele onjuistheden in de verstrekte gegevens kan rectificeren.
  • De taal waarin de overeenkomst wordt gesloten. 
  • Het toepasselijke recht. 

Artikel 5 – de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Bobba Bars het aanbod van de consument aanvaard.
 2. Bij een elektronische order, aanvaard Bobba Bars de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging. 
 3. Bij een fysieke order, aanvaard Bobba Bars de opdracht mondeling.
 4. Bobba Bars zal bij een opdracht door een consument de volgende informatie verschaffen:
  • Het adres van Bobba Bars – inclusief e-mailadres en telefoonnummer bij eventuele klachten.
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, alsook de omstandigheden waaronder de consument geen gebruik kan maken van het herroepingsrecht.
  • De garantie op het product en de service die Bobba Bars levert na aankoop  

Artikel 6 – aansprakelijkheid

 1. De producten van Bobba Bars uitsluitend te gebruiken als vachtverzorging voor uw hond. De producten zijn niet gemaakt voor ieder ander doel of ieder ander gebruik dan bovenstaande.
 2. De producten dienen gebruikt te worden door een volwassene of onder toezicht van een volwassene.
 3. Bobba Bars is niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de door Bobba Bars geleverde producten. Dit is inclusief, maar niet beperkt tot, lichamelijk letsel en huidklachten. 
 4. Bobba Bars is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade als gevolg van onnauwkeurigheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het gebruik van de website en het verstrekken van onnauwkeurige gegevens, behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid.
 5. Schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Bobba Bars, dient binnen 5 dagen na het ontstaan van de schade te worden gemeld (of indien dit niet mogelijk is binnen een redelijke termijn).
 6. De aansprakelijkheid van Bobba Bars is altijd beperkt tot het maximum van het factuurbedrag dat door Bobba Bars in rekening is gebracht voor de order waarin de schade is ontstaan.
 7. Aanspraak op schadevergoeding vervalt na een jaar na het moment waarop de schade is ontstaan. 
 8. Bobba Bars is nooit aansprakelijk voor de uiteindelijke geschiktheid op individuele toepassingen door de consument en behoudt zich het recht om eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik te herzien. 
 9. De wettelijke rechten als consument en garantierechten blijven gehandhaafd.

Artikel 7 – herroepingsrecht

 1. Consument heeft na aankoop van producten de mogelijkheid om de overeenkomst gedurende 30 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen. De bedenktijd start op de dag na ontvangst van het product door Bobba Bars
 2. Gedurende de bedenktijd dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Wanneer de consument gebruik wil maken van het herroepingsrecht, dient de consument het product in de originele staat en verpakking – voor zover dit redelijk is – te retourneren. Bobba Bars verstrekt hiervoor instructies die gevolgd dienen te worden. 
 3. De consument dient aan Bobba Bars kenbaar te maken dat hij gebruik wil maken van het herroepingsrecht. Dit mag per email of door gebruik te maken van het retourformulier. 
 4. De consument dient het product (of de producten) binnen 10 dagen terug te sturen naar Bobba Bars.
 5. Bij een te late aankomst van het product, dient de consument te kunnen bewijzen dat hij het product tijdig verstuurd heeft, bijvoorbeeld door het aanleveren van een verzendbewijs.
 6. De consument is verantwoordelijk voor de kosten van het retour sturen van het product (of de producten). Bij onvoldoende gefrankeerde zendingen, behoud Bobba Bars zich het recht dit bedrag van het terug te betalen bedrag af te trekken. 
 7. Bobba Bars zal het resterende bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 dagen, terugbetalen. 
 8. Wanneer de consument binnen de gestelde termijn in lid 1 niet heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht of het product niet binnen deze termijn retour heeft verzonden, is de koop definitief. 

Artikel 8 – prijs

 1. Bobba Bars verhoogd gedurende de overeenkomst de prijzen niet, tenzij veranderingen in BTW tarieven plaatsvinden. 
 2. De consument heeft het recht om de overeenkomst op te zeggen na het doorvoeren van de prijsverhoging.
 3. De prijzen van de producten van Bobba Bars worden altijd vermeld inclusief BTW. 
 4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Bobba Bars is niet verplicht het product te leveren volgens de foutieve prijs. 

Artikel 9 – garantie

 1. De door Bobba Bars geleverde producten zijn geschikt voor normaal gebruik en toepassing zoals vermeld in artikel 6.1. 
 2. De door Bobba Bars verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten van de consument.
 3. Gebreken aan of verkeerd geleverde producten dienen binnen 30 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan Bobba Bars. Producten dienen altijd in de originele verpakking (voor zover redelijk) en ongebruikt te worden teruggezonden. 
 4. In het geval van gebreken of verkeerd geleverde producten, neemt Bobba Bars de kosten voor de retourzending voor haar rekening.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • De consument zelf en zonder overleg met Bobba Bars wijzigingen heeft aangebracht aan het product.
  • De producten onzorgvuldig zijn behandeld of zijn blootgesteld aan andere dan de door Bobba Bars op de verpakking aangegeven omstandigheden.
  • De overheid eisen heeft gesteld aan de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen en deze een effect hebben op de uiteindelijk geleverde kwaliteit.

Artikel 10 – levering 

 1. Bobba Bars neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling. 
 2. Het opgegeven adres van de consument wordt als plaats van levering gezien.
 3. Bobba Bars levert uitsluitend in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland, tenzij anders overeengekomen. Extra kosten voor verzending naar landen anders dan Nederland, komen voor rekening van de consument.
 4. Bobba Bars voert geaccepteerde bestellingen binnen 10 dagen uit, tenzij de consument hier op moment van bestellen van op de hoogte wordt gebracht. De consument zal geïnformeerd worden bij vertraging in de bezorging van de bestelling die buiten de macht van Bobba Bars ligt (bijvoorbeeld postverwerkingsbedrijf). Bij vertraging van meer dan 30 dagen, heeft de consument de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding en Bobba Bars betaald de kosten voor het retourneren van de bestelling (bij binnenkomst). Bobba Bars betaald het bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk na 14 dagen na ontbinding (en eventueel retour ontvangen producten indien afgesproken) terug. 
 5. Levertijden zijn slechts indicatief en dienen als richtlijn te worden gebruikt. De consument heeft geen recht op schadevergoeding bij het overschrijden van de gecommuniceerde levertermijnen. 
 6. Wanneer een product om welke reden dan ook niet meer mogelijk blijkt te zijn, stelt Bobba Bars een vervangend product voor. De kosten voor de eventuele retourzending zijn voor Bobba Bars.
 7. Bij beschadiging en/of vermissing van producten, kijkt Bobba Bars naar het moment van beschadiging of vermissing. Het risico ligt bij Bobba Bars, tot het moment van bezorging. Bij bezorging draagt Bobba Bars het risico over aan de consument.

Artikel 11 – betaling

 1. Bij aanvaarding van de opdracht, dient de consument het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen te betalen aan Bobba Bars.
 2. De consument is verplicht om onjuistheden in de betaalgegevens te melden.
 3. Bobba Bars behoudt het recht om de bestelling pas te versturen na ontvangst van het verschuldigde bedrag. 
 4. Wanneer de betaling binnen 7 dagen niet is voldaan, behoudt Bobba Bars zich het recht om de order te annuleren.

Artikel 12 – klachtenregistratie

 1. Bobba Bars beschikt over een klachtenprocedure die op wens van consument kan worden toegezonden. Bobba Bars handelt klachten af volgens deze procedure.
 2. Klachten over de overeenkomst en de afhandeling van de overeenkomst dienen binnen 30 dagen na levering, schriftelijk worden gecommuniceerd.De omschrijving van de klacht dient zorgvuldig, duidelijk en volledig te worden omschreven.
 3. De klacht wordt door Bobba Bars in behandeling genomen en de consument ontvangt binnen 14 dagen een inhoudelijke terugkoppeling op de ingediende klacht. 
 4. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Bobba Bars. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 5. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Bobba Bars, kan Bobba Bars naar haar keuze het product kosteloos vervangen of repareren.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Bobba Bars niet op, tenzij Bobba Bars dit schriftelijk aangeeft. 

Artikel 13 – AGV wetgeving

 1. Door het plaatsen van een bestelling, gaat de consument akkoord met het opslaan, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. Deze gegevens worden in beginsel gebruikt voor het afronden van het bestelproces.
 2. De website van Bobba Bars maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kan worden gevonden in de privacy statement en cookie verklaring.

Artikel 14 – intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle merken, illustraties, afbeeldingen en logo’s op producten, accessoires of verpakkingen, al dan niet geregistreerd, zijn het exclusieve eigendom van Bobba Bars.
 2. Het is ten strengste verboden om de toepassingen die in bovenstaand lid worden vermeld te kopiëren, volledig of gedeeltelijk, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bobba Bars. Overtreding kan worden vervolgd.

Artikel 15 – rechten

 1. Het Nederlandse recht is van toepassing op alle afgesloten overeenkomsten, ook wanneer de consument in het buitenland woonachtig is. Geschillen zullen conform het Nederlandse recht worden opgelost.
 2. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing verklaard.

Artikel 16 – force majeure en overmacht

 1. Bobba Bars kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor niet-uitvoering van de overeenkomst als de reden tot niet-uitvoering wordt veroorzaakt door onderstaande omstandigheden:
  • Natuurramp
  • Explosies
  • Overstromingen
  • Brand of andere ongevallen
  • Oorlog of burgerlijke onrust
  • Staking
  • Industriële actie of onderbreking van het werk
  • Enige vorm van overheidsingrijpen
  • Handelen of nalaten van een derde
  • Het falen van leverancier(s)
  • Onjuiste informatie – verstrekt door consument
2. Bij dergelijke situaties doet Bobba Bars er alles aan om de consument zo spoedig mogelijk te informeren.